Grön - Användaravtal och villkor för användning av Grön:s tjänster

Detta avtal (“Avtalet“) fastställer de juridiskt bindande villkoren under vilka Din användning av Tjänster som tillhandahålls av Snax AB (“Grön eller vi”) sker. Syftet med Avtalet är att reglera de Tjänster som tillhandahålls av Grön, vilka är att erbjuda dig (“Dig eller Du“) användningen av elektroniska skotrar efter att Du registrerat Dig i Grön-appen.

Definitioner:
I detta Avtal har följande ord, begrepp och fraser följande betydelse:
“Obligatorisk Parkeringszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Grön-appen i vilka du tillfälligt måste parkera och avaktivera Fordonet.
”NO-GO zoner på golfbanan” innebär områden du inte får köra på med scootern.
“Förbjuden Parkeringszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Grön-appen i vilka Fordon inte får avaktiveras. Eftersom Du kanske inte kan återaktivera ett Fordon som har avaktiveras i ett sådant område bör du under alla omständigheter undvika ett sådant område, eftersom en underlåtenhet att följa denna föreskrift kan resultera i extra kostnader.
“Användningszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Grön-appen i vilka Fordon får aktiveras, användas, tillfälligt parkeras och avaktiveras.
“Integritetspolicyn” innebär den integritetspolicy rörande Grön:s behandling av personuppgifter som tillgängliggjorts av Grön på https://grongolf.com.
“Fordon” innebär Grön:s elektriska fordon, såsom e-skotrar.

Allmänt

1.1 Parter till Avtalet
Du och Grön är de enda parterna till Avtalet. Du är den enda användaren av Tjänsterna och Du får inte låta någon annan använda Fordonet.

1.2 Registrera ett konto
För att använda Tjänsterna, behöver du registrera ett konto i Grön-appen. Du måste härvid följa de instruktioner som ges under registreringsförfarandet och uppge korrekt information. Utan en korrekt registrering får Du inte använda Tjänsterna. Du får endast registrera ett användarkonto för Dig och får endast göra en registrering. Du skall se till att ingen annan än Du använder din registrering, i synnerhet i samband med användningen av ett Fordon. Om Du blir medveten om att det finns en risk att någon annan använder Din registrering, eller har möjlighet att använda Din registrering, t.ex. för att en dator eller mobiltelefon med vilken Du kan få tillgång till Fordonet har blivit stulen, ska du informera Grön så snart som möjligt i enlighet med avsnitt 8.

1.3 Grön:s Tjänster.
Grön erbjuder dig möjligheten att använda Grön-appen för att hitta, aktivera, använda och avaktivera ett Fordon, om det finns ett Fordon tillgängligt. Denna tillgänglighet visas i Grön-appen. Givet att antalet Fordon i drift är begränsat kan Grön inte garantera att Du alltid kommer att kunna hitta ett Fordon som finns tillgängligt.

1.4 Dina skyldigheter samt krav för användningen av Tjänsterna.
Du måste vara minst 18 år gammal för att använda de erbjudna Tjänsterna. Användning av något Fordon av en underårig är uttryckligen förbjuden. Om Du låter en underårig använda ett Fordon, t.ex. genom att aktivera det genom Ditt konto, är Du ansvarig för allt eventuellt missbruk. Du måste vara fysiskt lämpad och vederbörligt kompetent för att använda Fordonet. Du är ansvarig för att anpassa Din körning efter yttre omständigheter och för att bedöma Din allmänna förmåga, medicinska tillstånd, väderförhållanden (vilket inkluderar, men inte begränsas till, regn, dimma, snö, hagel, is, värme och åskoväder), och/eller andra faktorer som kan innebära risk vid användningen av ett Fordon. Du måste fatta ett beslut om huruvida och hur Du ska använda ett Fordon med beaktande av väder, trafik eller andra förhållanden, osäkerhet eller andra faktorer, samt korrigera, anpassa och beräkna Din fart, körstil och stoppsträcka. Beroende på omständigheterna kan det till och med vara lämpligt att helt avstå från användningen av ett Fordon.

Du skall företa en grundläggande säkerhetsbedömning av Fordonet innan Du använder Fordonet genom en visuell kontroll, en kontroll av batterikapaciteten (se punkt 1.5 nedan) samt en kontroll av bromsarnas funktionalitet. Du får inte använda Fordonet om det finns några noterbara fel (som t.ex. synliga skador på Fordonets hjul, bromsar eller ram, fel relaterade till batterinivån, tecken på onormal eller betydande förslitning av något slag samt alla andra synliga skador på Fordonet eller brister på dess bromsar). Om Du uppmärksammar något sådant fel med Fordonet får Du inte använda Fordonet. Vi uppskattar om Du meddelar oss om några sådana fel föreligger i enlighet med informationen i punkt 8 nedan. Ett Fordon är ett elektriskt färdmedel som kräver en säker och varsam hantering.

1.5 Tjänsternas tillgänglighet.
Fordon är inte alltid tillgängliga ens i Användningszonerna i enlighet med följande.

Tillgängligheten kan variera inom och mellan olika Användningszoner på grund av hög efterfrågan. Punkten 1.4 förblir opåverkad av detta. Fullständig tillgång till användningen av ett Fordon kan också begränsas av andra skäl som t.ex. lågfartsområden (det vill säga där hastigheten automatiskt sänks av Grön på grund av hastighetsbegränsningar vid i t.ex. gångområden). Batterinivån kan påverka tillgängligheten i enlighet med följande:

• Det är Ditt ansvar att kontrollera batterinivån i Fordonet för att säkerställa att den är tillräcklig innan användning av Fordonet.
• Den kvarvarande batterinivån i Fordonet kommer att minska genom användningen av Fordonet och driftskapaciteten och hastigheten kan minska eller helt upphöra när batterinivån minskar.
• Minskningen av batterinivån kan variera och skilja sig från gång till gång beroende på olika faktorer som Fordonets och batteriets skick, väderförhållanden, vägförhållanden, Din användning av Fordonet och/eller andra faktorer utom Vår kontroll. Det är därför inte möjligt att relatera en viss batterinivå till en viss sträcka som Fordonet kan färdas. Om Du är osäker på huruvida batterinivån är tillräcklig för att Du ska kunna nå Din destination uppmanas Du överväga den tänkta användningen av Fordonet.

1.6 Din användning av Tjänsterna
Olika Användningszoner. Du får bara aktivera, använda, tillfälligt parkera och avaktivera ett Fordon inom den Användningszon i vilken Fordonet har aktiverats. Den rätta Användningszonen visas i Grön-appen och måste kontrolleras innan ett Fordon aktiveras.
Aktivering, användning och tillfällig parkering av Fordon. För att använda ett Fordon behöver Du aktivera Fordonet genom Grön-appen. För att göra detta behöver du en internetanslutning och det är Ditt ansvar att säkerställa att Din mobila enhet med vilken Du kan få tillgång till ett Fordon fungerar korrekt och har tillgång till internet. Efter aktiveringen av ett Fordon påbörjas och fortsätter uthyrningsperioden tills du har avslutat din runda på angiven parkering-zon.

Vid denna tidpunkt ska Du säkerställa att Fordonet är parkerat i enlighet med Avtalet. Du förbinder dig att använda och tillfälligt parkera Fordonet i enlighet med alla lokalt tillämpliga föreskrifter, inklusive lokala trafikföreskrifter och/eller andra lokala föreskrifter och dessutom att alltid visa respekt mot gångtrafikanter, egendom och trafik vid användningen av Fordonet.
Säkerhetsåtgärder vid användningen av ett Fordon. Du måste använda Fordonet på ett säkert sätt och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika bland annat olyckor och skador på person och egendom. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

• Att inte använda Fordonet då du bär föremål som kan hindra din förmåga att på ett säkert sätt använda Fordonet, vilket inkluderar, men inte begränsas till, ryggsäckar, väskor, portföljer eller paket som på grund av sin storlek eller vikt inte är lämpliga.
• Att enbart använda Fordonet Själv. För klargörande, du får inte medföra en andra person, barn eller djur på Fordonet.
• Att aldrig överskrida maxvikten om 150 kg (kilogram) när du använder Fordonet. Maxvikten inkluderar alla föremål Du bär med Dig i enlighet med detta Avtal.
• Att inte använda någon mobilenhet, inklusive men inte begränsat till telefoner, textmeddelandeenheter, mediaspelare eller andra enheter vid färd med ett Fordon, vilka kan distrahera eller hindra Dig från att använda Fordonet på ett säkert sätt.
• Att inte använda ett Fordon under påverkan av alkohol, droger, medicin, eller någon annan substans som kan försämra Din förmåga att på ett säkert sätt använda ett Fordon.
• Att använda en hjälm med CE-standard, liknande eller högre standard som är korrekt i storlek och anpassning samt fastspänd i enlighet med tillverkarens instruktioner samt all eventuell annan lämplig skyddande utrustning vid användningen av Fordonet.
• Att aldrig använda Fordonet för tävlingar, lopp eller liknande arrangemang, inkluderande både professionell och icke-professionell stunt- eller konståkning.

Parkering och avaktivering av Fordon. Du är ansvarig för parkering och avaktivering av Fordonet när Du har slutfört Din användning. Fordonet måste parkeras och avaktiveras inom tillåtna områden. I de fall Vi betraktar ett Fordon som förlorat eller stulet gäller villkoren i punkt 1.7. Du får inte heller parkera, tillfälligt parkera eller avaktivera ett Fordon där det finns en förhöjd risk att Fordonet kan komma att skadas. När Fordonet är avaktiverat och parkerat måste det vara på ett synligt ställe.

Du ska ta ett foto av det Fordon Du använt i samband med att du parkerar det vid slutet av Din färd. Fotot ska tydligt visa att Du har parkerat Fordonet på ett sätt som är säkert för Fordonet i enlighet med denna punkt 1. Fotot ska tydligt visa hela Fordonet och ska inte vara suddigt eller på annat sätt otydligt. Vi förbehåller oss rätten att spara detta foto i syfte att (i) erbjuda Dig incitament på det sätt som beskrivits ovan, (ii) säkerställa att du har parkerat i enlighet med denna punkt 1 samt i de syften som anges i vår integritetspolicy. Om Du har parkerat eller avaktiverat Fordonet i en Förbjuden Parkeringszon eller på annat sätt utanför Användningszonen kommer Du kanske inte att kunna återaktivera det.
Korrekt användning av Tjänsterna. Du ska återlämna Fordonet till Grön i samma skick som det hyrdes ut i, och Fordonet måste vara tillgängligt för omedelbart användande av andra användare, med beaktande av normalt slitage och med undantag för låg batterinivå. Du får aldrig manipulera Grön-appen eller Fordonen på något sätt eller av någon anledning. Du är ansvarig för och skyldig till alla skador som Grön lider relaterade till Din användning av Tjänsterna, förutom i de fall då Du inte agerat vårdslöst eller uppsåtligt. Detta inkluderar all indirekt skada, som inkomstbortfall genom färd utan betalning på grund av manipulation av Fordonet såväl som att Fordonet inte är i skick att användas av andra användare.
Ansvarsfull användning av tjänsterna. Du får endast använda Tjänsterna i enlighet med vad, och för de syften som framgår i Avtalet. Du får endast använda Tjänsterna för Dina egna konsumentändamål,och får inte använda Tjänsterna för kommersiella ändamål. Du får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som kraftigt avviker från vad som anses vara ett normalt användarmönster, t.ex. jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna.

1.7 Förlorat eller stulet Fordon
Du är ansvarig för att avaktivera och parkera ett Fordon inom en Användningszon. Du får inte på något sätt låsa eller gömma Fordonet förutom om Fordonet är aktiverat. Om Du inte avaktiverar eller parkerar ett Fordon inom en Användningszon och inom den maximala hyrestiden kan du bli ansvarig för ett förlorat eller stulet Fordon i enlighet med följande. Grön har rätt att debitera dig 250 SEK i de fall ett Fordon är att betrakta som övergivet, det vill säga då den maximala hyrestiden som anges i punkt 1.6 (1 dygn ) ovan har utlöpt och Vi inte kan uppfatta några försök att låsa fordonet eller någon begäran att avbryta färden från Dig. Ett Fordon som aktiverats av Dig kan betraktas som förlorat eller stulet om (i) Fordonets GPS-enhet medvetet inaktiveras, (ii) Fordonet förflyttar sig efter avaktivering och Grön har anledning att tro att en sådan förflyttning inte orsakas av någon annan användare eller auktoriserad tredje part, eller (iii) andra fakta och omständigheter ger vid handen, i enlighet med Grön:s rimliga bedömning, att ett Fordon har blivit förlorat eller stulet. Om Grön rimligen anser ett Fordon vara förlorat eller stulet, har Grön rätt att vidta alla lämpliga åtgärder för att återfå Fordonet eller, om det visar sig vara omöjligt, rätt till ersättning för förlusten av Fordonet. Detta innefattar, utan begränsningar, att involvera den lokala polisen och/eller Grön:s försäkringsgivare, att begära information från Dig eller, om Du kan hållas vårdslöst eller uppsåtligt ansvarig för förlusten, att hålla Dig ansvarig för skadan som uppkommit genom förlusten.

1.8 Olyckor och andra incidenter
Du är skyldig att anmäla varje olycka, krock, skada, personskada, förlorat eller stulet Fordon eller andra liknande incidenter till Grön så snart som möjligt i enlighet med punkt 8 nedan. I det fall en olycka inträffar, uppskattar Grön om Du försöker samla bevis, om möjligt, t.ex. genom att ta foton eller genom att identifiera möjliga vittnen, i enlighet med lokala föreskrifter lagstiftning (innefattande, men inte begränsat till, dataskyddslagstiftning). Om en incident medför en personskada på tredje man, egendomsskada eller något annat slags tredjemansskada, skall Du anmäla incidenten till polisen så snart som möjligt. Detta gäller även i det fall ett Fordon blir stulet under tiden det är aktiverat av Dig. På begäran av Grön och under tillämplig lokala föreskrifter ska Du tillhandahålla Grön all dokumentation från polisen och samarbeta med Grön och/eller Grön:s försäkringsgivare.

1.9 Åtlydnad av lokala lagar och föreskrifter
Utöver det som stadgas ovan accepterar Du att vid alla tillfällen använda Tjänsterna i enlighet med tillämpliga lokala lagar, föreskrifter och regler. Du är medveten om att Du är ensamt ansvarig för och skyldig till alla brott mot lagar, förordningar och regler i samband med Ditt användande av Tjänsterna.

1.10 Skadeersättning, skadestånd och avaktivering/avstängning av Ditt konto och avgifter
Vi förbehåller oss rätten att vid var tid att debitera dig ett belopp om 250 SEK då du har brutit mot villkoren i denna punkt 1. Om den skada som Grön har lidit överstiger 250 SEK förbehåller sig Grön rätten att kräva ersättning för den faktiska skadan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att påminna dig om en otillåten parkering (som strider mot denna punkt 1) innan vi debiterar detta belopp från dig. Utöver vad som angetts ovan, är Du medveten om att alla avgifter, böter eller andra betalningar som föreläggs Grön och alla skador som Grön lider till följd av din vårdslösa eller uppsåtliga underlåtenhet att följa avsnitt 1 skall ersättas av Dig till Grön. Vi förbehåller oss vid alla tillfällen rätten att avaktivera eller stänga av Ditt konto, om sådant finns, eller begränsa din användning av tjänsterna då Vi i Vår egen bedömning anser att Du har brutit mot villkoren i detta avsnitt 1, eller om ditt användande kraftigt avviker från ett normalt användarmönster. För det fall Du upprepat bryter mot villkoren om ansvarsfull användning av tjänsterna, se punkt 1.6, förbehåller sig Grön rätten att meddela dig och blocka Ditt konto eller begränsa din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan. Du tillstår att Du är ansvarig för Din körning och att Du endast kan rikta ersättningsanspråk mot Oss för skador som orsakas av Fordonet och inte av Din körning.

2. Betalning och krediter

2.1 Priser och avgifter
Din hyra av Fordonet sker på basis av att du betalar per användning. I varje enskilt fall kan priser, avgifter och andra eventuella debiteringar bli föremål för tillämpliga skatter och andra lokala allmänna avgifter, vilka kan debiteras och uppbäras av Grön. Du bör alltid kontrollera priser, avgifter och andra möjliga debiteringar i Grön-appen varje gång innan Du aktiverar ett Fordon.

2.2 Rabatter och kampanjkoder
Kampanjkoder (rabatter) är engångserbjudanden och kan endast inläsas i Grön-appen. Rabatter kan vara begränsade till en per kund och användarkonto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är icke-överförbara och kan inte säljas eller återbetalas.

2.3 Betalningsmetoder och bestridanden
Du måste tillhandahålla Grön information och uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debetkort eller någon annan betalningsmetod för att registrera dig för användning av Tjänsterna i Grön-appen. Du bekräftar att Du är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som du tillhandahåller. Du godkänner att Grön debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i detta Avtal eller i Grön-appen som du har ådragit dig i samband med Din användning av Tjänsterna. Du förbinder dig att utan oskäligt dröjsmål informera Grön om alla förändringar relaterade till det kreditkort eller debetkort som du tillhandahållit Grön. Betalningar till Oss kan göras genom en betalningsförmedlande tredje part. Vi är inte ansvariga för betalningsförfarandet eller några avgifter som begärs av en sådan tredje part. För att bestrida en avgift eller betalning som debiterats av Grön måste Du kontakta Grön inom rimlig tid från dagen då debiteringen gjordes samt tillhandahålla Grön all information som Grön finner nödvändig, t.ex. datumet för färden/datumet för köpet. Grön ber Dig kontakta Grön i enlighet med avsnitt 8 nedan.

2.4 Utestående betalningar
Varje utestående betalning av priset för Din användning av Fordonen eller andra avgifter som uppkommit på grundval av detta Avtal kommer att genomföras av Oss med hjälp av den betalningsmetod som beskrivs i punkt 2.3. Om en sådan betalning likväl inte kan genomföras på grund av omständigheter som ligger inom Din kontroll (fel betalkortsnummer, byte av betalkort utan underrättelse eller liknande), kommer Grön att informera Dig och ange en tidsfrist för att rätta till situationen. Under denna tidsperiod äger Grön rätt att stänga av Dig från all hyra av Fordonen. Om Grön inte har mottagit information om en tillförlitlig betalningsmetod inom två veckor har Grön rätt att avsluta Avtalet.

2.5 Faktiska priser och avaktivering av Ditt användarkonto
Alla avgifter som anges i detta avsnitt 2 är föremål för förändring med beaktande av Din rätt att avsluta Avtalet i enlighet med avsnitt 6. Du behöver kontrollera de tillämpliga avgifterna i Grön-appen innan du aktiverar ett Fordon.

2.7 Rabatter och kampanjkoder
Vi erbjuder särskilda kampanjkoder till åkare för att erbjuda rabatter på färder (“Grön-krediter”). För att använda Grön-krediter på en färds taxa, skriv in den aktuella kampanjkoden innan Du inleder Din färd. För att kunna använda en kampanjkod måste Du ha lagt till en betalningsmetod. Grön förbehåller sig rätten att förändra eller häva rabatter när som helst utan föregående underrättelse. Grön-krediter kan vara begränsade till en per kund och användarkonto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är icke-överförbara och kan inte säljas eller återbetalas.

2.8 Dela Grön och få fria åkturer
Att marknadsföra Din inbjudningskod genom sökmotormarknadsföring (t.ex. AdWords och Facebook) är inte heller tillåtet. Personliga inbjudningskoder är endast tillämpliga vid en inbjuden användares första färd och är inte avsedda för befintliga användare. Befintliga användare som försöker dra fördel av inbjudningssystemet kan få sina inbjudningsförmåner inaktiverade.

2.9 Återkallelse av krediter och avaktivering av användarkonton
Grön förbehåller sig rätten att stänga av användarkonton och återkalla inbjudningsförmåner som bryter mot dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avaktivera Ditt konto om Du inte har betalat eller på annat sätt brutit mot vad som stadgas i detta avsnitt 2.

3. Begränsning av ansvar och övertagande av risk; Force Majeure

3.1 Begränsning av ansvar
Grön kan hållas ansvarigt för sitt uppsåtliga och grovt oaktsamma handlande liksom ¬– oberoende av nivån och graden av handlande – för skada som uppkommer till följd av dödsfall, personskada, skador på människors hälsa samt anspråk som grundas på produktansvarslagstiftning, inklusive den svenska produktansvarslagen (1992:18). Dessutom kan Grön hållas ansvarigt för oaktsamhet vid omöjlighet eller dröjsmål vid utförande, brott mot garanti, eller överträdelse av någon annan väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser vars efterlevnad är avgörande för en korrekt implementering av kontraktet i dess helhet, och vars efterlevnad Du regelmässigt kan förlita Dig på. I dessa fall ska Gröns ansvar begränsas till sådana typiska inom kontraktuella skador som Grön rimligen måste förutsett när avtalet slöts. Allt ansvar för Grön (på vilken juridisk grund som helst), som överskrider det ansvar som beskrivs ovan ska vara uteslutet i den utsträckning det tillåts av lag. Alla dessa ansvarsbegränsningar ska också tillämpas till förmån för Grön:s ledning, anställda och personer som agerar på uppdrag av Grön.

3.2 Force Majeure
Alla driftsproblem som orsakas av force majeure, strejker, lockouter eller brist på driftsresurser eller råmaterial, vilka står utom Grön:s kontroll och som inte kunde förutsetts när det Avtalet slöts ska inte grunda ansvar för Grön i det fall Grön inte kan leverera Tjänsterna.

4. Egendom och immateriella rättigheter

4.1 Gröns:s rättigheter
All upphovsrätt, varumärken, varu- och firmanamn, logotyper och andra immateriella eller industriella äganderätter som ägs och används av Grön såväl som de som finns i Grön-appen eller på Hemsidan (inklusive rubriker, grafik, symboler, skript, källkoder etc) är Grön:s egendom eller licensierad egendom tillhörande tredje part och får inte reproduceras, distribueras, säljas, användas, modifieras, kopieras, inskränkas eller användas (helt eller delvis) utan föregående skriftligt medgivande.

4.2 Respekt för Grön:s egendom
Du får inte modifiera, försöka få icke-auktoriserad tillgång till, förändra, göra intrång i, reparera eller på annat sätt förändra något av Grön:s material eller hårdvara, källkoder, information, inklusive ,grön-appen Hemsidan och Fordon, i något syfte. Grön-appen, Hemsidan och Fordon får endast användas för syften förenliga med detta Avtal.

4.3 Respekt för Grön:s immateriella egendom
Du godkänner att Tjänsterna och annan information, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, tillhandahållna och tillgängliggjorda av Grön alltid förblir Grön:s exklusiva egendom och att Du inte på något sätt får använda Grön:s exklusiva rättigheter för kommersiella syften eller andra syften utan Grön:s skriftliga medgivande.

5. Integritet

Grön behandlar Din personliga data i enlighet med Grön:s integritetspolicy, vilken gjorts tillgänglig på https://grongolf.com.

6. Löptid och upphörande

Detta Avtal träder i kraft mellan Dig och Grön vid det första tillfället Du använder Tjänsterna som tillhandahålls av Grön, och förblir gällande så länge som varken Du eller Grön säger upp Avtalet. Både Du och Grön kan säga upp detta Avtal när som helst, men om en hyra fortfarande pågår ska denna fullföljas i enlighet med Avtalet. Förpliktelser som uppkommer på grund av avtalsbrott under Avtalets giltighetstid påverkas inte av Avtalets upphörande.

7. Bestridanden

Alla bestridanden relaterade till detta Avtal ska göras i skriftlig form i enlighet med kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan.

8. Kontakt

Grön kan kontaktas via mejl på info@grongolf.com, via telefon på +46 72 889 53 92.

9. Gällande lag och jurisdiktion

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige, om inte annat följer av tvingande lag i en annan jurisdiktion. En tvist som är hänförlig detta Avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen Grön har sitt säte eller där Du har Ditt hemvist. Vänligen notera vidare att tvister kan hänskjutas för avgörande till den Europeisk kommissionens plattform för tvistlösning på nätet. Tvistelösningsplatsformen finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Avtalets fullständighet och ändringar

Detta Avtal utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Detta Avtal ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll. Grön kan ändra detta Avtal när som helst. Om så sker kommer Du att underrättas via e-post eller i Grön-appen. Ändringarna anses vara accepterade av Dig om Du inte invänder inom en månad från det att Du underrättats om ändringarna. Grön ska uttryckligen informera Dig om innebörden av att inte framföra en invändning. Ändringarna ska alltid anses vara accepterade om Du genomför ett avtal för Tjänsterna via Grön-appen efter det att de nya villkoren skickats ut. Den nya versionen av Avtalet kommer också att finnas tillgänglig i Grön-appen och på Hemsidan. Tidigare versioner av detta Avtal kommer inte att arkiveras av Grön. Du rekommenderas därför att skriva ut och spara utdaterade versioner av dessa villkor.

11. Ångerrätt

Vänligen notera att Du inte har någon ångerrätt efter det att Du påbörjat en färd. Varje färd påbörjas med Ditt på förhand givna uttryckliga samtycke, och Grön har uppfyllt sina förpliktelser i enlighet med avtalet.