Grön - Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn“) beskriver hur Snax AB, org nummer 559263-3928 (“Grön“, “Vi“, “Vår“), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders (“Du“, “Dina“) personuppgifter när du använder våra Tjänster. Frågor rörande denna Integritetspolicy och Grön:s behandling av Dina personuppgifter kan skickas till info@grongolf.com.

2. Insamling, ändamål och användning av personuppgifter

Grön samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Grön-appen eller som genereras när Du använder Grön-appen eller Tjänsterna. Grön behandlar Dina personuppgifter i enlighet med följande: a) För att ingå, fullgöra och administrera vår avtalsrelation (inklusive för att hantera betalningar) med Dig behandlar Vi följande personuppgifter:

• Geografisk data;
• Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer);
• Enhets-ID; samt
• Fotografier av skotrar som Du laddar upp i Grön-appen.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra våra avtalade skyldigheter med Dig (artikel 6.1(b) GDPR). b) För ändamålet att genomföra statistiska analyser och analysera data i syfte att utveckla Tjänsterna avseende funktionalitet, säkerhet och processer, samt för att analysera marknader och kunder, behandlar Vi följande personuppgifter:

• IP-adress;
• Information rörande Din enhet; samt
• Information rörande Din användning av Grön-appen och Tjänsterna.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är Vårt legitima intresse av att kunna utveckla Tjänsterna och öka för förståelse för Våra marknader och kunder (artikel 6.1(f) GDPR). För det ändamål som beskrivs ovan kommer Vi utföra vår analys på anonymiserad/aggregerad data. Den behandling an personuppgifter som beskrivs ovan sker dock i samband med att personuppgifterna anonymiseras/aggregeras. c) För ändamålet att skicka marknadsföring rörande Grön:s Tjänster samt tjänster som tillhandahålls av tredje parter, kan Grön behandla Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen kan skickas både via e-post, push-notifikationer och genom i-app-kommunikation. Vi kan även, i samband vår marknadskommunikation, behandla personuppgifter för ändamålet att utvärdera våra marknadsföringskampanjer. För dessa ändamål kan vi behandla följande personuppgifter:

• Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

Den lagliga grunden för att skicka marknadsföring rörande Våra Tjänster och utvärder marknadsföringskampanjer är Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att informera Dig om Tjänsterna och analysera resultatet av Våra marknadsföringskampanjer. Vi kan även behandla personuppgifter för att skicka marknadsföring från tredje parter, vilket sker med stöd av Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) och som du närsomhelst kan återkalla. Du kan alltid tacka nej till Vår marknadsföring, antingen direkt i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta Oss på info@grongolf.com. d) För ändamålet att segmentera och analysera positionsdata i syfte att tillhandahålla unik information till Dig baserat på Dina särskilda preferenser och beteendemönster, behandlar Vi följande personuppgifter:

• Positionsdata

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra Våra avtalade skyldigheter med Dig, dvs. för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna (artikel 6.1(b) GDPR).

3. Överföring av personuppgifter

Grön kommer att överföra Dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

IT-tjänsteleverantörer. Ändamålet med dessa överföringar är att möjliggöra för Oss att erbjuda Dig samtliga delar av Tjänsterna. Sådana tjänsteleverantörer behandlar Dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde under Vårt överinseende och för Vår räkning. Vi kommer endast att tillhandahålla personuppgifter när det är tillåtet, till sådana tjänsteleverantörer som blivit noggrant utvalda och skriftligen instruerade. Tjänsteleverantörerna kommer endast få tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Samarbetspartners inom marknadsföring. Ändamålet med dessa överföringar är att Grön ska kunna genomföra marknadsföringskampanjer tillsammans med samarbetsparters inom marknadsföring och den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra marknadsföringskampanjer (artikel 6.1(f) GDPR).
Koncernbolag. Ändamålet med dessa överföringar är intern administration och för att tillhandahålla Våra Tjänster till Dig. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna administrera Vår verksamhet och därigenom tillhandahålla Våra Tjänster (artikel 6.1(f) GDPR).
Försäkringsbolag. Ändamålet med dessa överföringar är att hantera försäkringsanspråk och administrera Våra försäkringar. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna hantera försäkringsanspråk och sköta den löpande hanteringen av våra försäkringar (artikel 6.1(f) GDPR). Utöver detta kan Vi även lämna ut Dina personuppgifter till försäkringsbolag när så krävs av försäkringsbolagen för att kunna hantera försäkringsärenden. Den lagliga grunden för sådan överföring är Vårt berättigade intresse av att bistå försäkringsbolagen med hanteringen av försäkringsärenden (artikel 6.1(f) GDPR).
Domstolar och motparter. Ändamålet för dessa överföringar är att försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (eller om vi är föremål för ett konkursmål). Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (artikel 6.1(f) GDPR).
Brottsbekämpande myndigheter, inklusive polisen. Ändamålet för dessa överföringar är att bistå brottsbekämpande myndigheter samt polisen i dess utredningar, i den mån Vi är skyldiga att göra detta. Den lagliga grunden är i sådant fall att fullgöra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1(c) GDPR). Vi kan i vissa fall ha ett berättigat intresse av att bistå polisen i dess utredning, även om det inte föreligger en rättslig skyldighet för Oss att göra det. Vid dessa fall kan vi överföra personuppgifter till polisen med stöd av Vårt berättigade intresse att bistå polisen samt polisens (i egenskap av tredje part) berättigade intresse av att bekämpa brott (artikel 6.1(f) GDPR).
Potentiella köpare och säljare. Ändamålet för dessa överföringar är att dela information med potentiella köpare och säljare i en företagsöverlåtelse (t.ex. en fusion eller en överlåtelse) som involverar Grön. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra en företagsöverlåtelse eller annan transaktion (artikel 6.1(f) GDPR).

I vissa fall för Grön över Dina personuppgifter utanför EU/EES, huvudsakligen i de fall vi anlitar tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES. Detta kommer endast göras efter att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits av Grön för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter eller genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna är certifierad under Privacy Shield med avseende på dataöverföringar till USA. Du kan få del av ytterligare information rörande de skyddsåtgärder som vidtas när personuppgifter överförs utanför EU/EES genom att kontakta Oss.

4. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka Dina personuppgifter samlades in, dock att om personuppgifter behandlas med stöd av Ditt samtycke eller Vårt legitima intresse, kommer ett återkallat samtycke eller en invändning innebära att behandlingen upphör utan att det påverkar behandling som genomförts fram tills dess och utan att det påverkar våra rättsliga skyldigheter att behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas för att ingå, fullgöra och administrera avtalet mellan Dig och Grön, behandlas så länge som du är kund hos Grön och har ett Grön-konto. Om Ditt konto avslutas kommer Vi att radera personuppgifterna från Ditt konto, med undantag för personuppgifter för behöver behandlas av Oss på grund av rättsliga skyldigheter eller för att tillvarata Våra rättsliga intressen.

5. Rättigheter och kontakt

Du har vissa rättigheter i förhållande till Vår behandling av Dina personuppgifter. Dina rättigheter är följande:

Rätt till tillgång. Du har rätt att få en bekräftelse från Oss att vi behandlar Dina personuppgifter, inklusive rätt till tillgång till Dina personuppgifter samt erhålla en elektronisk kopia av Dina personuppgifter.
Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta eller inaktuella personuppgifter rörande Dig.
Rätt att återkalla samtycke. I den utsträckning behandlingen av Dina personuppgifter baseras på Ditt samtycke har du rätt att återkalla Ditt samtycke närsomhelst.
Rätt att invända mot behandlingen. När Grön tillämpar legitimt intresse (artikel 6.1(f) GDPR) som laglig grund för behandlingen eller om behandlingen rör direktmarknadsföring, har Du rätt att invända mot behandlingen. Om så är fallet kommer vi ha rätt att fortsätta behandla Dina personuppgifter endast om vi kan påvisa ett avgörande berättigat skäl till fortsatt behandling.
Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”). Under vissa omständigheter, t.ex. om du har invänt mot behandlingen och Vi inte har något avgörande berättigat skäl, kan Du begära att Dina personuppgifter raderas. Detta gäller dock inte om vi har en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter eller har andra legitima ändamål till att behandla Dina personuppgifter.
Rätt till behandlingsbegränsning. Under vissa omständigheter har Du rätt att begära att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas så att personuppgifterna endast får lagras av Grön och inte behandlas för några andra ändamål.
Rätt till dataportabilitet. Om behandlingen baseras på Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) eller ett avtal (artikel 6.1(b) GDPR) och personuppgifterna har samlats in direkt från Dig, har Du rätt att begära dataportabilitet, i vilket fall du har rätt att ta del av Dina personuppgifter på ett vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan och Du önskar utöva några av Dina rättigheter som nämns ovan. Grön kommer normalt att besvara Din förfrågan inom en månad. Du kan kontakta oss på info@grongolf.com.

6. Rätt att lämna klagomål

Om du har några klagomål rörande Vår behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att inkomma med klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i Ditt land.

• I Sverige, vänligen kontakta Datainspektionen.

7. Säkerhet

Tekniken som Grön använder sig av, tillsammans med denna Integritetspolicy, syftar till att skydda Dina personuppgifter från otillbörlig och obehörig användning. Vi kan uppdatera våra åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

8. Ändringar till Integritetspolicyn

Grön kan ändra denna Integritetspolicy genom att publicera en ny version av Integritetspolicyn på hemsidan och i Grön-appen. Om ändringen är en följd av ändringar i Våra behandlingar, kommer Vi meddela Dig om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till Dig med information om ändringen, samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.